2008. dec. 16.

ASE Etikai kódex


Az
Amatõr Siklórepülõ Egyesület
szakmai-etikai szabályzata
Az
Amatõr Siklórepülõ Egyesületet
alapítói azzal a szándékkal vezérelve
hozták létre, hogy a benne szövetkezett
siklórepülõk számára a meglévõ
lehetõségek megtartása mellett törekedjenek
legális repülési lehetõségeik
bõvítésére, valamint a siklórepüléssel
kapcsolatos szakmai és érdekvédelmi
képviseletre, illetve tagjai tájékoztatásának
biztosítására.

1.
Az Egyesület Alapszabályában rögzített
célokkal összhangban tagjaitól megköveteli,
hogy a repülésekkel kapcsolatos szabályokat,
rendeleteket és törvényeket tiszteletben tartsák.
Ezen túlmenõen az Egyesület elvárja
tagjaitól az etikus magatartást, amelynek alapja a
repülõtársadalom összefogása, egymás
tiszteletben tartása, mások érdekei ellen, vagy
mások hátrányára végzett
repülések, vagy repüléssel kapcsolatos
tevékenységek kizárása.

2.
A szakmai és etikai szabályok gyakran
elválaszthatatlanok egymástól. Ezért az
üzemeltetési szabályok betartását
fegyelmi és etikai követelményként
kezeljük. Minden tagunk ismerje meg a hatályos
Légiközlekedési Törvény és a
végrehajtására kiadott kormányrendeletet
és miniszteri rendeletek rá vonatkozó tartalmát.

3.
Az egyesületünkben repülõ tevékenységet
folytatókkal kapcsolatos szabályok képzettségüktõl
függõen jogosultságukra, felelõsségükre
és viselkedésükre vonatkoznak. Ezért
tagjainktól megköveteljük, hogy ismerjék a
rájuk vonatkozó képzési tematikákat
és üzemeltetési elõírásokat.

A
NÖVENDÉKEK jogosult oktató irányítása
mellett képzés alatt állnak, a szabályozás
alapján a hatóság által jóváhagyott
tematika alapján. A növendékek felelõsek
azért, hogy a képzési tervben meghatározott
feladatokat oktatóik utasításai szerint
végezzék, személyi okmányaikat
(startkönyv, vagy növendék munkafüzet) elõírás
szerint vezessék, egészségileg a repülési
feladatra alkalmasak legyenek, a képzést csak a
nyilvántartásba bejelentett, azonosító
jellel bíró, alkalmas légijármûvel
végezzék. Egyesületünk a növendékek
felelõsségét a törvényben
meghatározottaktól árnyaltabban fogja fel és
az egyesületünkhöz tartozó oktatóját
teszi felelõssé növendékei
szabálytalanságaiért, amennyiben a fentiektõl
eltérõ szabályszegés állapítható
meg.

A
PILÓTÁK azok a személyek, akik képzettségük
és gyakorlottságuk alapján alkalmasak önálló
repüléseik megszervezésére és
légijármûvük önálló
üzemeltetésére. Felelõsek személyi
okmányuk (startkönyv) elõírás
szerint vezetéséért, a repülési
feladatra való alkalmasságukért és azért,
hogy repülést csak a nyilvántartásba
bejelentett, azonosító jellel bíró,
alkalmas légijármûvel végezzenek. Teljes
felelõsséggel tartoznak a repüléseik
szabályosságáért és a
környezetükben repülõk szabálytalanságainak
szóvá tételéért. Kötelesek a
bajba jutott siklórepülõ társaikat akár
saját repüléseik megszakításával
is segíteni, szélsõséges helyzetekben
nekik segélyt, ha szükséges, elsõsegélyt
nyújtani.

Az
OKTATÓK képzettségük és vizsgájuk
alapján érvényes oktatói jogosítással
rendelkeznek. Kötelességük növendékeiket
a tematika útmutatásai alapján oktatni.
Egyesületünkben az oktatók felelõsséggel
tartoznak növendékeik ismereteiért és
jogszerû tevékenységéért. Felelõsek
az általuk adott jogosítások érvényességéért
és a nyilvántartásba való bekerüléséért.

Az
egyesület szakosztályaiban a SZAKMAI VEZETÕK
felelõsek az irányításuk alá
tartozó növendékek és pilóták
és siklószárnyaik üzemeltetésének
biztonságos szervezéséért, tagjaik etikus
magatartásra való neveléséért, a
szakosztály érdekeinek az egyesületi és az
általános repülõs érdekrendszerébe
történõ illesztéséért.

4.
Az egyesület a tagjai által üzemeltetett
lajstromozásra nem kötelezett légijármûvek
felügyeletével is foglalkozik. A légijármûvekre
az alábbi szempontok szerint adunk ki nyilvántartási
jelet.

A
légijármûvet az illetékes mûszaki
vezetõ a légiüzemeltetési utasítások
alapján megvizsgálja és kategóriába
sorolja.

Az
üzemeltetõje, vagy tulajdonosa rendelkezzen a légijármû
kézikönyvével, ennek hiányában
jóváhagyási dokumentációra
hivatkozó okmánnyal, légijármû
törzskönyvvel, és érvényes
légialkalmassági kártyával, motoros
légijármû esetében üzemi naplóval
is.

A
légijármû fenti okmányokba bejegyzett
azonosító jele a szárnyon elõírás
szerint megtalálható legyen.

Ezeket
a légijármûveket az egyesületen keresztül
az MRSZ nyilvántartásába fel kell venni.

A
légijármû üzemeltetõi felelõsek
a légijármû kategóriára jellemzõ
alkalmasságáért, és azért, hogy a
légijármû vezetését csak olyan
pilótának adhatják át, akik megfelelnek
az ezen szakmai-etikai szabályzatban foglaltaknak, függetlenül
attól, hogy tagjai-e az Egyesületnek, vagy nem.

5.
A repülési területek és a légtér
használatának szabályai alapján az
Egyesület tagjai alapvetõen legális és
engedélyezett területeket és légtereket
kívánnak használni. A területek legális
használata érdekében tiszteletben tartjuk a
természet és környezetvédelmi érdekeket
az egyetemes környezetvédelmi elvek alapján.
Tiszteletben tartjuk továbbá a tulajdonosi jogot mind a
start-, mind a leszállóhelyek tekintetében.
Meggyõzõdésünk, hogy légijármûveinkkel
a természetben kárt nem okozunk, így a szakmai
szabályok teljesülése és a repülési
területek gazdáival, illetve a környezetvédelem
és a természetvédelem szervezeteivel
kialakítandó jó kapcsolat érdekében
pilótáink mindent elkövetnek, hogy a területek
felmérésével bemutassák: a legcsekélyebb
terhelést okozzuk a terület használata során.

Az
esetlegesen okozott kárt meg kell téríteni. A
terület tulajdonosának és a környezetvédelmi
felelõs szerv igényeinek a felszálló
helyek használata során, amennyire az emberileg és
etikailag lehetséges, meg kívánunk felelni.

A
területek és a légtér használata
során betartjuk a közlekedési szabályokat
és az alábbi starthely és leszállóhely
használati szabályokat.

Néhány
intelem etikai felfogásunk bemutatására:

A
starthelyek használata során, azért, hogy
mindenki elférjen, senki se legyen a másik útjában
és még egy kis figyelmességet is tanúsítsunk
pilótatársaink iránt, tartsd be az alábbi
elveket:

1.
Ha az idõjárás vagy a hely képzettségedet
meghaladja, ne nyiss, ne teríts ki. Lehetõleg
tájékozódj a többiek képzettségérõl,
köszönj, ha új vagy, mutatkozz be.

2.
A starton más elé ne állj, a start lejtõjén
ne nyiss, ne teríts a startvonal elé. Lehetõleg
még a segítõket, vagy a nézõket is
utasítsd olyan helyre, ahol nem akadályoznak.

3.
Hagyj szabadon egy folyosót, a startra kimenni szándékozóknak.
A távrepülõket részesítsd elõnyben!

4.
Startra csak becsatolt hevederrel, sisakban, mûködõ
magasságmérõvel állj.

5.
Hagyd szabadon a starthelyet, oda csak akkor lépj be, akkor
teríts, ha azonnal (kb. két percen belül) indulsz.
Ha megváltoztatod a döntésedet, lépj vissza
és add át a helyed.

6.
A starthelyre visszaszállással csak mások
veszélyeztetése és a fára szállás
kockázata nélkül, alkalmas idõben,
gyakorlott pilóta próbálkozhat!

7.
Start elõtt ellenõrizd, tiszta-e a légtér.
Ne csak elõre, felfelé is lásd szabad-e a pálya.

8.
Start után a levegõben ne a starthely elõtt
manõverezz, ha a starthelyen bárki startra készül.

9.
Tartsd be a lejtõszabályt és a légtérhasználat
vonatkozó szabályait.

10.
Ha a lejtõ nem tart, idõben indulj el, hogy
biztonsággal elérd a kijelölt leszállót.

A
leszállómezõ kultúrált és
biztonságos használatának szabályai:

A
leszállóhely az a terület, ahová
biztonsággal behelyezkedhetsz és utána földet
érhetsz.

Ennek
egyik alapfeltétele, hogy a terület elég nagy és
a többi leszállt pilóta szabadon hagyja arra a
célra, hogy mások is odaszállhassanak. Tehát
a kiválasztott területrõl még a levegõben
fel kell tenni a kérdést:

Repülõtérre
szállok, vagy alkalmi leszállóhelyet találtam?

Az
alkalmi leszállóhely megközelítését
úgy kell végezni, a szakmai szabályokon túl,
hogy elképzelhetõ, hogy velem egy idõben más
is igénybe kívánja venni leszállás
céljára a területet. A legveszélyesebb
párosítás a siklóernyõ-sárkány
egyidejû behelyezkedése a különbözõ
sebességek, és az eltérõ siklópályák
miatt.

A
sárkány lehet, hogy messzebbrõl alacsonyabbról
siklik be, vagy õ nem látja a siklóernyõt
mert lejjebb van, vagy épp az ernyõs nem látja
õt, mert elõtte siklik be. A zavarás
elkerülésére mindig nézzünk alaposan
körül, hátra is, mert a behelyezkedés pályája
(jó esetben ez egy iskolakör) meglepõ
irányváltásokat tartogathat a mögöttünk
végsikló légijármû vezetõje
számára.

Ha
földet értél, gondolj arra, hogy épp
mögötted érkezik a társad, ezért
amilyen hamar lehet, ki kell vinned a felszerelésedet a
leszállásra alkalmas területrõl.

Hagyd
szabadon a leszállót!”

Ez
az elv érvényes minden helyzetben minden leszállt
légijármû számára. Mozgatni azonban
csak úgy szabad, ha meggyõzõdtél, hogy a
mozgás keltette rotorokkal nem okozol kellemetlen turbulenciát
a közvetlen utánad érkezõnek.

Nem
választhatsz leszállóhelyül kezdõpályát,
annak siklásra alkalmas szakaszát, mûvelt
területet, kerteket, vagy beépített területet.
Nem igazán nyerõ választás a tó, a
villanyvezetékekkel átszelt terület, vagy egy
ipartelep sem. De meglepetést tud okozni az a szántó
is, amelyet mezõ követ, a váltás gyakran
dob ki kellemetlen rázást elõidézõ
termiket, pont akkor, amikor lebegtetni készülsz. Az
elfakadó termik megszívja a talajt, hirtelen
megváltoztatja a légmozgás irányát
és a jótékony szembeszél gonosz rotorrá
változik.

Ha
ismeretlen terepen szállsz le, például
útvonalon, a leszállás helyén legyél
udvarias és érdeklõdj, leszállásoddal
nem okoztál-e kárt valamiben. A gõgös,
nagyképû pilótát sehol sem szeretik, és
Te ott a repülés egyik diplomatája vagy, ha
akarod, ha nem. Ha már a média nem teszi, legalább
mi hagyjunk pozitív képet magunk mögött.

Repülõtéren
a behelyezkedés vonalát a reptér szabályai
és az aktuális légiforgalom határozzák
meg. Tudod, hogy a mi méreteink mások. Más a
behelyezkedõ iskolakörünk, ha egyáltalán
felépítünk ilyet. Tilos átrepülni a
fel és leszállás vonalát, vagy elõtte
szállj le, vagy repülj át fölötte 300
méterrel (pont a reptér fölött nemigen
zavarsz ott senkit, kivéve, ha szeles csörlõüzem
van, de a starthely fölött akkor is biztonságos) és
helyezkedj be a reptéri iskolakör belsõ részén.
Ha beérkezés elõtt nem egyeztetsz, könnyen
a fejedre potyoghatnak az égbõl ejtõernyõsök.
Ezért a reptéri leszállást mindig
körültekintõen végezd, ha tervezed az
odarepülést, elõtte egyeztess!

Leszállás
után elõször is köszönj, mutatkozz be,
viselkedj szerényen és jó vendég módjára,
mert a Te viselkedésed alapján fogják az egész
sportot megítélni az ottani öreg pilóták.
A pilótatársadalom közösség, Te is a
tagja vagy annak a nagy családnak, amelynek testvérei
bár néha távoliak, mégis ugyanazt teszik:
megbabonázottan imádják a harmadik dimenziót.
Mindig van közös témánk: a Repülés
az.

Általában
senkinek se légy útjában, akkor sok segítõre
és társra találsz. Ha nincs szükséged
rájuk, Õk sem fogadnak be maguk közé igazi
pilótának. Pedig a leszállásra alkalmas
területeink és a reptereink érdekében jó
lenne együtt maradni.

Sok
sikert a repüléseidhez, találkozzunk valahol,
minél messzebb a felszállóhelytõl, és
beszélgessünk arról, milyen jó volt együtt
a levegõben, ne arról, ki milyen tökkelütött
volt, mert itt, meg ott zavart. Ebben segítsünk egymásnak
itt, ott, mindenütt.


Az alapelvünk: repülni és repülni
hagyni.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.